Гаранции

BIOROCK отговор:

Гаранцията е невалидна ако:

  • Всички издадени фактури за съоръжението не са заплатени.
  • Неправилно съхранение, неправилна експлоатация, злополука, непреодолима сила, природни бедствия или нормално износване.
  • Системата е променена или модифицирано по какъвто и да е начин, без предварителното писмено одобрение на BIOROCK. Всички или част от устройствата за безопасност на съоражението не са били инсталирани, погрешно инсталирани или са били отстранени.
  • Неправилна поддръжка.
  • Съоражението е повредено от неоторизирана намеса, своеволни монтажи / демонтажи в рамките на гаранционния период.
  • Собственикът/изпълнителят не съдейства за определяне на причината и/или степента на неизправност не информира за ситуацията в която работи.
  • Продукта е в експлоатация след гаранционния период.
  • Злоупотреба или употреба различна от нормалната.
  • Продукта не е оразмерен правилно.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Често задавани въпроси

Закупуване на система за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Инсталиране на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Използване на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK

Поддръжка на пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води BIOROCK