Пречистване на отпадъчни води без електричество BIOROCK

BIOROCK е в хармония с природата... и Ви се изплаща, като използва двата познати ни естествени физически процеса: гравитационен и всмукателен.

При BIOROCK системите се използва модерна висококачествена технология за пречистване на отпадъчните води от битови и търговски нужди. Системите BIOROCK се състоят от различни по големина модули със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с резервоар за първично третиране на водите.

Процесът на пречистване в цялостната система BIOROCK протича в три етапа.

Първоначално суровите отпадъчни води постъпват в първичен утаител (резервоар), където се осъществаява разделяне и разграждане на органичните вещества (Първично пречистване). В първичният резервоар за първично лечение или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, който са неразтворени или неразтворими. Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи спадат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. След това отпадъчните води преминават през изходящ филтър, преди да постъпят в модула BIOROCK реактор, където се осъществява добре познатият процес на аеробно разграждане (Вторично пречистване) и процес на филтрация (Третично пречистване).

BIOROCK реакторът е пълен със специално разработена от BIOROCK биологична маса която се аерира по-естествен физиологичен принцип с естествената тяга или коминен ефект. Този продукт - ензим спомага за растежа на бактериите като им осигурява една благоприятна среда за тяхното размножаване и гарантира изключително краткосрочни срокове за активност и висока надеждност на системата дори и при дълги отсъствия от над 6 месеца.

Където е необходимо пречиствателният модул BIOROCK има възможност да бъде монтиран към традиционна септична яма (резервоар).

Кратко описание за монтаж на BIOROCK пречиствателна станция.

Стъпка 1: Доставка

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стъпка 2: Подгответе строителният изкоп

 • Консултирайте се с местни експерти за условията на почвата.
 • Изберете подходящо място за системата.
 • Подгответе изкоп с необходимите размери и поставете системата възможно по-високо.
 • Входната тръба на системата е на 1.40 м от дъното на резервоара.
 • Дълбочината на изкопа се определя от входната тръба (отходна на къщата).
 • Подравнете дъното на изкопа с пясъчна възглавница или бетон.
 • При високи подпочвени води, отводнете изкопа.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стъпка 3: Разположете системата в изкопа

 • Поставете модулите в изкопа така, че водата да постъпва гравитачно в тях.
 • Разликата между входна и изходната тръба на системата е 1.14 м.
 • При високи подпочвени води отводнете изкопа и анкерирайте системата.
 • Винаги разполагайте модулите върху пясъчна подложка, включително и при бетонна плоча.
 • Монтирайте модулите в хоризонтално положение.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стъпка 4: Извършете монтажа на тръбните връзки

 • Използвайте PVC тръби с размер Ø110 мм.
 • Предоставените гумени уплътнения трябва да се използват за свързване на тръбите със системата.
 • Убедете се, че връзките са добре изпълнени.
 • Осигурете гравитачно постъпване на отпадъчната вода в системата.
 • Когато е невъзможно гравитачното постъпване на отпадъчните води в системата използвайте помпа.
 • Гарантирайте достъп до предварителния филтър на първичния утаител.
 • Направете всички връзки преди да започнете с пълненето на системата.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стъпка 5: Напълнете системата с вода

 • Започнете пълненето на резервоара с чиста вода.
 • Намокрете BIOROCK Медиите.
 • Успоредно с пълненето на вода извършете обратния насип с пясък или бетон.
 • Оставете водата гравитачно да преле е в биореактора.

ВНИМАНИЕ!

 • Пълненето да става равномерно заедно с обратната засипка.
 • Не пълнете системата с вода под високо налягане.
 • Не използвайте замърсена вода.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Стъпка 6: Подравнете терена

 • Изрежете отворите на системата до желаното от Вас ниво.
 • При необходимост отворите могат да бъдат удължени (отделна инструкция).

ВНИМАНИЕ!

 • Не използвайте механични уреди за тромбоване на почвата.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ВНИМАНИЕ!

 • Не използвайте механични уреди за тромбоване на почвата.

Пречиствателни станции за отпадъчни води

Оглед за монтаж можете да заявите на посочените координати.

Естествен процес

При традиционните системи с активна утайка (например SBR, CBR, BB и др) водеща е автоматиката. При тях аераторите, въздушните дифузори, бъркалки и/или еърлифтни помпи изпомпват въздух 12-24 часа на ден, за да осигурят достатъчно кислород за микроорганизмите, които разграждат замърсителните вещества. BIOROCK системите работят без електрически или механични аератори и без автоматика - те използват естествени природни процеси, като въздушен поток за аериране.

Въглероден остатък

В механичните системи с помоща на автоматиката машините работят интензивно и използват много енергия, като оставят висок въглероден остатък.

При системите с аеробно пречистване BIOROCK има много по-нисък остатъчен въглероден ефект!

BIOROCK системите са напълно безопасни и 100% съобразени с изискванията за опазване на околната среда!

Групи продукти BIOROCK

Най-добрата система за пречистване на битови отпадъчни води без ток!