ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА

на БИОРОК БЪЛГАРИЯ ООД с ЕИК 201 598 504,

със седалище и адрес на управление: 1612 гр. София, ул. Драгшан 5

I. ПРИЕМАНЕ И ДЕЙСТВИЕ

1.1 Общите условия регламентират всички продажби, осъществявани от БИОРОК България ООД, наричано за краткост Продавач и Купувач, като установяват предварително реда и условията, при които се прехвърля правото на собственост върху продаваните стоки и заплащане на цената им.

1.2 Настоящите общи условия са приети от съдружниците на БИОРОК България ООД на Общо събрание на дружеството, като изменението или ограничаването на действието е допустимо по същия ред.

1.3 Тези общи условия са задължителни за Продавача и Купувача и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях или представляват неразделна част от всяка сделка, заявка, оферта, фактура и споразумение, представено и/или сключена между тях.

1.4 Настоящите общи условия се считат за безусловно приети от Купувача, след като същия чрез свой представител или лично ги е потвърдил с палащане след представянето на договор, проформа-фактура, фактура, заявка за оферта, съставени по образец на продавача.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА

2.1 Сделката за търговската продажба се счита за сключена след като договора, проформа-фактура е платена цялостно или частично.

2.2 Настоящите общи условия се считат за безусловно приети от Купувача, след като същия е потвърдил условията изрично и писмено, включително по е-мейл, факс и др. – оформил е чрез свой представител: фактура, включително и проформа-фактура, заявка или протокол, в които се съдържа текст, че Купувача, декларира, че приема настоящите общи условия.

2.3 Продавача не е обвързан от представените от Купувача заявки. Последните стават задължителни за Продавача, както и търговската сделка се счита за сключена само след изричното им писмено потвърждение на продавача.

2.4 Проформа – фактура се оформя по утвърден от продавача образец, подписва се от представител на Купувача и заедно с настоящите условия представлява сключена сделка за търговска продажба между страните.

III. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

3.1 Предаването на стоките на Купувача или негов упълномощен представител се извършва в склада на продавача след оформянето от страните на проформа-фактура, договор, като за дата на доставка се приема деня, в който стоките са предадени на Купувача, съответно датата на издадената проформа-фактура.

3.2 Транспортирането и натоварването на стоките се осигурява от Купувача изцяло за негова сметка, като рискът от липса, повреда или развала на стоките при транспортирането се прехвърля върху Купувача от датата на приемането им от склада на Продавача, съответно датата на съставянето на проформа-фактура.

3.3 В случай, че Купувачът желае стоката да бъде транспортирана до неговия обект с осигурен транспорт на Продавача, Купувачът се задължава да заяви желанието си да използва транспорт на Продавача в момента на уведомляването му за датата на доставка на стоката или минимум три дни преди датата на доставката. Цената на транспортната услуга следва да бъде заплатена от Купувача в момента на възлагането.

3.4 Предаването на стоката може да се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 /два/ екземпляра от страните или от упълномощените техни представители.

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

4.1 Купувачът заплаща стойността на стоките незабавно преди получаването им от склада на Продавача или в сроковете и ценовите условия, посочени в договора, фактурата или проформа-фактурата.

4.2 Собствеността върху закупените стоки и риска от случайното им погиване и/или повреждане се прехвърля от Продавача върху Купувача от датата на получаването им от склада на продавача. При доставка на стоката с транспорт на Продавача, Купувачът става собственик в момента на доставката на стоката до мястото, посочено от Купувача.

V. ПРЕПРОДАЖБА НА СТОКИТЕ

5.1 Купувачът има право да препродава закупената стока със съгласието на Продавача.

5.2 Купувачът няма право да ползва под никаква форма изцяло или частично запазения знак, търговска марка или наименование за произход, официално регистрирани и ползвани от производителя, както и няма право да ползва заблуждаващи или подобни наименования.

5.3 Всички авторски права и търговски марки на продаваните стоки, както и по отношение на илюстрациите, чертежите, изчисленията и другите документи са запазени в полза на производителя и нарушаването им ангажира пряка отговорност на Купувача.

VI. ЦЕНИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА

6.1 Цените на продаваните стоки са определени и следва да се разбират при условия на т 3.1.

6.2 Цената се договаря между страните при съставяне на проформа-фактура или договор.

6.3 Продавачът фактурира на Купувача извършените продажби в съответствие с изискванията на ЗСч. и ЗДДС, като Купувачът заплаща фактурираната цена незабавно при предаването на стоката, освен ако стоката се предава на разсрочено плащане.

6.4 При отложено плащане Продавачът сключва договор с Купувача и/или издава проформа-фактура, съдържаща ценовите условия на разсрочване на плащането и насърчителните условия при съкращаване на сроковете, като се задължава в 5 дневен срок от извършване на плащането да издаде на Купувача данъчна фактура, спазвайки действащите нормативни изисквания и счетоводни стандарти.

6.5 Купувачът е длъжен при разсрочване да изпълни изцяло задължението си за плащане най-късно в 20 дневен срок, считан от датата на издаване на проформа-фактура /на сключване на договора/, като дължимите плащания се считат за извършени в момента когато сметката на продавача е заверена с дължимата сума по фактурите.

6.6 Купувачът се задължава за обезпечаване вземанията на Продавача, за стойността на продадените и неплатени стоки, да издаде в полза на Продавача Запис на заповед при условия без разноски и без протест за сумите, покриващи вземанията по цената на продадената стока. Записът на заповед се издава от законно представляващия Дружеството или ЕТ на Купувача, или конкретно физическо лице - купувач.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

7.1 Купувачът запазва правото си на рекламация когато е претендирал забелязаните дефекти пред Продавача незабавно, но не по-късно от 3 дни, считано от датата на фактурирането им с проформа-фактура, като след посочения срок стоките се считат за приети без забележки от Купувача.

7.2 Рекламацията следва да се предяви в писмен вид с точно описание на вида на претендираните дефекти и подлежи на одобряване след като се установи, че възникването им не е резултат на лошо транспортиране, съхранение или неправилна употреба на стоките от Купувача.

7.3 Купувача губи правото си на рекламация по отношение на дефектите, които могат да бъдат забелязани при обикновен оглед на веща /включително и такива по опаковката/ от момента, в който приеме стоката за транспортиране в складовете на Продавача или от доставката им на Купувача.

7.4 Всички рекламации и гаранции са изключени след като Купувача продаде стоките на трети лица.

7.5 Основателността на предявените рекламации се преценяват от служител на фирмата на Продавача, въз основа на представените мостри или при непосредствен оглед на рекламираните стоки.

7.6 При уважаване на рекламация Продавачът може да предложи замяна с качествени стоки за своя сметка, намаляване на цената или прихващане на подлежащите на възстановяване суми с други вземания срещу Купувача.

7.7 Всяка друга отговорност на Продавача, освен ангажираната по горепосочения ред рекламационната отговорност, е изключена съгласно настоящите Общи условия.

7.8 Продавача не поема задължения и не носи отговорност относно техническите характеристики, издадени от завода производител за конкретната стока.

VIII. ТЪРГОВСКА ТАЙНА

8.1 Продавачът и Купувачът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договорите и тези общи условия.

8.2 Продавачът и Купувачът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. Договорената конфедициалност между страните не касае предоставената информация, която съгласно установената обичайна търговска практика касае обикновенните делови взаимоотношения между страните.

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1 При забавено плащане Купувачът дължи неустойки в размер на 0.1 % на ден, но не повече от 5 %, определена върху стойността на забавеното плащане, като всички фактурирани суми към момента на забавата се отнасят в просрочие и върху тях също се начислява неустойка.

9.2 При забавено изпълнение на поетите задължения от страна на Продавача, същия дължи неустойка в размер на 0.1 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността му.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

10.1 Купувача може да прекрати договорите сключени съгласно настоящите Общи условия с изрично писмено предизвестие , отправено до другата страна в 30 дневен срок , при което Купувача се задължава да заплати всички направени разходи от Продавача по организирането и доставянето на продукта и неустойка в размер на 15% от общата стойност на договора, проформа-фактура или фактура.

10.2 Продавачът може да прекрати сключените договори без предизвестие , когато Купувачът не изпълни което и да е от задълженията си по настоящите Общи условия и/или по отношения на същия бъде открито производство по ликвидация или несъстоятелност по Т3.

XI. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1 В отношенията между страните се прилага българското гражданско и търговско материално право.

11.2 При невъзможност за споразумение възникналите спорове се решават от компетентния български съд по реда на ГПК.

11.3 Всички действия, предприети от страните по осъществяване на изпълнения, налагане на запори и други във връзка с изпълнение на настоящите Общи условия се осъществяват по реда на ГПК, ТЗ и ЗОЗ.

11.4 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в договора между Продавача и Купувача, с предимство се прилагат клаузите на договора.

11.5 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на действителните разпоредби на общите условия.